KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

ÖZALTIN TARIM İŞLETMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. bundan sonra ŞİRKET’’ olarak anılacaktır.Kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu bilinçle, şirket olarak ürün ve hizmetlerimizden faydalanan ki şiler dahil, şirket ile ilişkili tüm şahıslara ait her türlü kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVK Kanunu)’na uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmesine büyük önem atfetmekteyiz.

Veri Sorumlusu sıfatıyla, KVKK’da yer alan “Veri S orumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. ve “İlgili Kişinin Hakları” başlıklı 11. maddesi çerçevesinde haklarınızla ilgili olarak size bilgi vermek ve aşağıdaki hususlarda onayınızı almak amacıyla sunulmaktadır.

Bize sağladığınız kişisel verilerin gizlil iğini ve güvenliğini korumaya önem veriyoruz. Bu doğrultuda, kişisel verilerinizi yetkisiz erişim, zarar, kayıp veya ifşaya karşı korumak için gerekli teknik ve idari güvenlik önlemlerini almaktayız.

1. Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Şirketim iz taraflar arasında yapılan anlaşmalar ve sözleşmeler doğrultusunda şirketimize ibraz edilen bilgilere ulaşımının kolaylığı, müşterinin hizmetlerden sağlıklı bir şekilde erişimi ve gizlilikle saklanmasını sağlar. Şirketimiz tarafından sunulan hizmet kalit esinin, iyileştirilmesi, kullanım kolaylığı ve sadeleştirilmesi anlamında sistemi her zaman güncel ve aktif halde tutar.

Kişisel ve rileriniz, şirketimiz tarafından sağlanan hizmet gereği otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, şirketimiz birimleri ve ofisler, internet sitesi, uygulama üzerindeki gezinme ve tıklama verileri, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı y a da elektronik olarak ad soyad, anne baba adı, doğum tarihi, doğum yeri, e posta adresi, iletişim adresi, telefon no gibi, ikamet edilen adres, bordro bilgileri, işe giriş çıkış belgesi kayıtları, özgeçmi özgeçmiş̧, fatura, senet, çek bilgileri, sipari sipariş̧ bilgisi, bilanço bi lgileri, Banka IBAN Numarası , imza , parmak izi bilgileri, çalışanlar için görsel ve işitsel kayıtlar, sağlık bilgileri ve mesleki deneyim bilgileri ve ceza mahkumiyeti bilgileri toplanabilecektir. Şirketimizin sunduğu ürün ve hizmetlerden yararlandığınız müddetçe oluşturularak ve güncellenerek kişisel verileriniz işlenebilecektir.

Ayrıca, şirketimiz hizmetlerini kullanmak amacıyla, internet sayfamızı kullandığınızda, şirketimizi veya internet sitemizi ziyaret ettiğinizde, şirketimizin düzenlediği eğitim, seminer veya organizasyonlara katıldığınızda kişisel verileriniz işlenebilecektir.

Bu kişisel veriler; sunduğumuz hizmetlerden yararlanabilmeniz adına, açık rızanıza istinaden veya tabi olduğumuz yasal mevzuat başta olmak üzere KVKK 5. maddesinin 2. fıkrasında öngörülen diğer hallerde, işbu Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Bilgilendirme ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydı ile gerekli tüm bilgi güvenliği tedbirleri de alınarak işlenecek, v e yasal saklama süresince veya işleme amacının gerekli kıldığı süre boyunca saklanacak ve işleme amacının gerekli kıldığı sürenin sonunda anonimleştirilerek Şirketimiz tarafından amacının gerekli kıldığı sürenin sonunda anonimleştirilerek Şirketimiz tarafından kullanılmaya devam edilecektir.kullanılmaya devam edilecektir.

2. İşlenen Kişisel Verilerinizi Kimlerle Paylaşıyoruz?

ŞirkŞirketimiz, söz konusu kişisel verilerinizi sadece; müşterilerin açık rızasına istinaden etimiz, söz konusu kişisel verilerinizi sadece; müşterilerin açık rızasına istinaden veya tabi olduğumuz mevzuat başta olmak üzere KVKK md. 5/f.2’de öngörülen diğer veya tabi olduğumuz mevzuat başta olmak üzere KVKK md. 5/f.2’de öngörülen diğer hallerde KVKK’da belirtilen güvenlik ve gizlilik esasları çerçevesinde yeterli önlemler hallerde KVKK’da belirtilen güvenlik ve gizlilik esasları çerçevesinde yeterli önlemler alıalınmak kaydıyla şirket faaliyetlerinin yürütülmesi, müşterilerimize hizmetler, fırsat ve nmak kaydıyla şirket faaliyetlerinin yürütülmesi, müşterilerimize hizmetler, fırsat ve olanaklar sunulması ve hizmet kalitesinin artırılması amacıyla; olanaklar sunulması ve hizmet kalitesinin artırılması amacıyla; hissedarlarımızhissedarlarımız, , iştiraklerimiziştiraklerimiz ve bağlı ortaklıklarımız veve bağlı ortaklıklarımız ve yasal bir zorunluluk gereği bu verileri talep yasal bir zorunluluk gereği bu verileri talep etmeye yetkili olan ketmeye yetkili olan kamu kurum veya kuruluşlaramu kurum veya kuruluşlarla la paylaşabilecektir.paylaşabilecektir.

3.Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar doğrultusunda şirketçe sunduğuamaçlar doğrultusunda şirketçe sunduğumuz ürün ve hizmetlerin belirlenen yasal muz ürün ve hizmetlerin belirlenen yasal çerçevede sunulabilmesi ve bu kapsamda şirketimizin sözleşme ve yasadan doğan çerçevede sunulabilmesi ve bu kapsamda şirketimizin sözleşme ve yasadan doğan mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi gayesi ile edinilir. Bu mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi gayesi ile edinilir. Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz KVhukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde K Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu metnin (1) ve (2) belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu metnin (1) ve (2) numaralı maddelerinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.numaralı maddelerinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

4. Kişisel Veri Sahibinin KVK Kanunu’nun 11. maddesinde Sayılan Hakları

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, işbu Aydınlatma Metni’nde Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, işbu Aydınlatma Metni’nde aşağıda düzenlenen yöntemlerle şirketimize iletmeniz durumunda şirketimiz talebin aşağıda düzenlenen yöntemlerle şirketimize iletmeniz durumunda şirketimiz talebin niteliğine göre talebi en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıniteliğine göre talebi en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır.

Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret öngörülmesi halinde, şirketimiz Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret öngörülmesi halinde, şirketimiz tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

  • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

  • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,n bilgi talep etme,

  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,kullanılmadığını öğrenme,

  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,bildirilmesini isteme,

  • KVK Kanunu’nun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadarağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin n kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle e kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

KVK Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle şirketimize iletebilirsiniz. Kişisel Verileri Koruma Kurulu, şu aşamada herhangi bir yöntem belirlemediği için, başvurunuzu , KVK Kanunu gereğince, yazılı olarak şirketimize iletmeniz gerekmektedir. Bu çerçevede şirketimize KVK Kanunu’nun 11. maddesi kapsamında yapacağınız başvurularda yazılı olarak başvurunuzu ileteceğiniz kanallar ve usuller aşağıda açıklanmaktadır. Yukarıda belirt ilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile KVK Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi; http://ozaltin tarim.com.tr/ adresindeki formu doldurarak, formun imzalı bir nüshasını Dedeköy Mahallesi Merkez Sokak No:1 1 Koçarlı/AYDIN adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya KVK Kanunu’nda belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilirsiniz.

Şirk etimiz, başvuruda yer alan taleplerinizi, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kurulca belirlenen tarifedeki ücret talep edilecektir. B u kapsamda ilgili kişinin başvurusuna yazılı olarak cevap verilmesi halinde, on sayfaya kadar ücret alınmayacak, on sayfanın üzerindeki her bir sayfa için 1 TL işlem ücreti alınacaktır. Başvuruya karşı verilecek cevabın CD, flaş bellek gibi elektronik kay ıt ortamında verilmesi halinde şirketimiz tarafından talep edilebilecek ücret kayıt ortamının gerektirdiği maliyet miktarını geçmeyecektir.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. maddesi gereğince kişise l verilerimin kim tarafından, hangi amaçla işleneceği, işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi ve Kanun’un 11. maddesinde yer alan haklarım konusunda hazırlanan işbu Aydınlatma Me tnini okudum, anladım ve veri sorumlusu sıfatına sahip,

‘’ŞİRKET’’ tarafından bu konuda detaylı olarak bilgilendirildim.

VERİ SORUMLUSU
FİRMA ÜNVANI ÖZALTIN TARIM İŞLETMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
VERGİ DAİRESİ: KOÇARLI
VERGİ NUMARASI: 6630117768